Blog > Komentarze do wpisu
Finanse publiczne - wykład 1

Podmioty w gospodarce : gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo.

Państwo istnieje w celu zaspokojenia potrzeb, które najlepiej realizować wspólnie (drogi, dyplomacja, armia).

Przedmiotem nauki o finansach publicznych będzie cały kompleks zjawisk i procesów związanych z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Pytania dotyczące finansowania państwa: po co? ile? jak? skąd? w jaki sposób? Pytania dotyczące wydatkowania środków państwowych: w jaki sposób? na co? ile? Istnieją nieograniczone, różnie zaspokajane potrzeby, a redystrybucja dochodów powinna odbywac się na zasadzie sprawiedliwości społecznej.

Potrzeby zbiorowe - potrzeby, których zaspokojenia odbiorcą jest duża grupa osób. Potrzeby zbiorowe są zaspokajane przez dobra publiczne.

Zależy na czym się skupiamy: czyna potrzebach indywidualnych, czy na potrzebach zbiorowych. Niektóre potrzeby mogą być zaspokojone tylko zbiorowo (armia), inne zbiorowo lub indywidualnie (szkolnictwo).

Dobra publiczne od indywidualnych można odróżnić na podstawie dwóch kryteriów: użyteczności (np. powietrze - dobra, z których korzystania nikt nam nie może zabronić) i odpłatności (mamy wrażenie, że dobra publiczne są bezpłatne, ale jest to iluzja).

Dobra publiczne - z naturalnych przyczyn powinny służyć całej zbiorowości, korzystanie z nich nie powoduje uszczerbku, a korzyśc z ich otrzymania tez jest niepodzielna (np. woda, powietrze). Są pochodzenia naturalnego, a finansowane są wyłącznie z funduszy publicznych.

Dobra społeczne - dobra, które mogłyby być dobrami prywatnymi, ale jest przyjęte (świadomy wybór), że są uznawane za publiczne (np. edukacja, służba zdrowia). Mogą ale nie muszą być finansowane ze środków publicznych.

Dobra publiczne - są konieczne, trzeba z nich korzystać; podlegają obowiązkowej ochronie.

Dobra społeczne - kwestia wyboru czy z nich korzystamy i w jaki sposób; państwo odpowiada tylko za swoją część.

Użytecznośc dóbr publicznych może być różna.

poniedziałek, 18 kwietnia 2005, studiowanie

Polecane wpisy

  • Finanse publiczne - wykład 4

    Rodzaje podatków: - dochodowy - majątkowy (od nieruchomości) - Vat - akcyza. pośredni (vat) bezpośredni Skale podatkowe: - liniowe, - progresywne.

  • Finanse publiczne - wykład 4

    Zasady podatkowe. Gospodarcze i społeczne skutki opodatkowania. A. Smith: 1. Zasada równości - wszyscy róno. 2. Zasada pewności - obowiązkowo. 3. Zasada dogodno

  • Finanse publiczne - wykład 4

    Publiczny fundusz celowy - wyodrębniony organizacyjnie i finansowo organ, dający możliwość zapewnienia ciągłości finansowania zadań budżetowych. Forma organizac