Blog > Komentarze do wpisu
Finanse publiczne - wykład 3

Budżet - scentralizowany fundusz publiczny, służący gromadzeniu środków pieniężnych w celu realizacji funkcji państwa.

Funkcje sektora finansów publicznych:

- alokacyjna - gromadzenie i przeznaczanie środków na odpowiednie cele;

- redystrybucyjna - znajdowanie źródeł dochodów (podatki)  oraz celów ich przeznaczenia; transfery (emerytury, zasiłki) dla samorządów; konflikt między efektywnością gospodarowania a sprawiedliwością społeczną;

- stabilizacyjna - łagodzenie negatywnych skutków funkcji alokacyjnej i redystrybucyjnej, wahań cyklu koniunkturalnego, przez opdowiednie wykorzystanie podatków.

Funkcje:

- bodźcowa,

- kontrolna,

- kredytowa,

- planistyczna,

- administracyjna.

Zasady tworzenia budżetu:

1. budżet tworzy sie na okres 1 roku;

2. zasada równowagi (wydatki powinny być zbliżone wysokością do wpływów);

3. zasada powszechności (zupełności) - budżet powinien uwzględniać wszystkie dochody i wydatki, bez pomijania żadnych;

4. zasada realności - dąży się do maksymalnej precyzji w ustalaniu planowanych dochodów i wydatków;

5. zasada jedności - w jednym planie ujęte wszystkie dochody i wydatki (bez podziału np. zadaniowego, celowego);

6. zasada specjalizacji - dochody i wydatki podawane w budżecie powinny być wyszczególnione również ze źródłem pochodzenia i celem przeznaczenia;

7. środki określone w budżecie mogą być wydatkowane do wysokości określonej w budżecie;

8. zasada operatywnośći - budżet powinien być opracownay w układzie podmiotowym (nazwy podmiotów);

9. zasada przejrzystości - możliwości określenia wielkości przepływów finansowych;

10. zasada jawności - dostępne powszechnie;

11. zasada gospodarności - wydatki powinny być planowane w sposób oszczędny i racjonalny.

środa, 20 kwietnia 2005, studiowanie

Polecane wpisy

  • Finanse publiczne - wykład 4

    Rodzaje podatków: - dochodowy - majątkowy (od nieruchomości) - Vat - akcyza. pośredni (vat) bezpośredni Skale podatkowe: - liniowe, - progresywne.

  • Finanse publiczne - wykład 4

    Zasady podatkowe. Gospodarcze i społeczne skutki opodatkowania. A. Smith: 1. Zasada równości - wszyscy róno. 2. Zasada pewności - obowiązkowo. 3. Zasada dogodno

  • Finanse publiczne - wykład 4

    Publiczny fundusz celowy - wyodrębniony organizacyjnie i finansowo organ, dający możliwość zapewnienia ciągłości finansowania zadań budżetowych. Forma organizac