| < Luty 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Zakładki:
środa, 26 października 2005
Wykład 1 c.d.

- Metodologia badań marketingowych. Źródła informacji.

- Metody dobierania próby i organizacji badań marketingowych.

- Segmentacja rynków, badanie otoczenia, badanie atrakcyjności rynku.

- Metody analizy portfelowej.

- Badanie systemu dystrybucji.

- Badanie efektywności promocji.

 

Zaliczenie:

  1. Charakterystyka przedsiębiorstwa, branży, analiza SWOT, opis, tabela.

  2. Otoczenie przedsiębiorstwa, elementy atrakcyjności sektora, interpretacja graficzna, ankieta.

  3. Badanie atrakcyjności sektora, metody portfelowe. Ankieta, interpretacja graficzna.

  4. Badanie atrakcyjności sektora metodami zintegrowanymi. Tabele.

 

Temat: Badanie atrakcyjności sektora.

- poszukiwanie nowego rynku zbytu,

- poszukiwanie inwestora (krajowy, zagraniczny),

- łączenie firm – fuzja.

 

Literatura:

„Badania marketingowe”, red. L. Białoń

„Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – marketingowe oceny z perspektywy sektora”, L. Białoń, D. Janczewska

„Badania rynku – metody zastosowania”, red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2005

„Metody ilościowe w badaniach marketingowych”, Rószkiewicz, PWE Warszawa 2002r.

„Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, E. Duliniec

„Badania marketingowe w małej firmie”, D. Doman, Wyd. helion 2005

 

Menedżer ds. marketingu:

- zasady marketingu

- praktyka marketingu

- filozofia marketingu.

 

Cechy marketingowca:

- interdyscyplinarna wiedza (ekonomia, marketing, rachunkowość),

- samoanaliza i pomiar własnej pracy,

- wysokie standardy etyczne,

- stosowanie narzędzi marketingu (4P, 5P, 7P, 9P),

- otwartość na nowe idee, partnerów, możliwości,

- profesjonalizm, pokora w działaniu.

 

Ewolucja koncepcji strategii organizacji:

1)     szkoła planistyczna – długofalowe planowanie,

2)     ewolucyjna – z eksperymentów, przypadków, wyników analiz,

3)     pozycyjna – pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa,

4)     zasobowa – koncentracja zasobów,

5)     przyszłości – tworzenie nowych wartości.

Wykład 1

- Metodologia badań marketingowych. Źródła informacji.

- Metody dobierania próby i organizacji badań marketingowych.

- Segmentacja rynków, badanie otoczenia, badanie atrakcyjności rynku.

- Metody analizy portfelowej.

- Badanie systemu dystrybucji.

- Badanie efektywności promocji.

 

Zaliczenie:

  1. Charakterystyka przedsiębiorstwa, branży, analiza SWOT, opis, tabela.

  2. Otoczenie przedsiębiorstwa, elementy atrakcyjności sektora, interpretacja graficzna, ankieta.

  3. Badanie atrakcyjności sektora, metody portfelowe. Ankieta, interpretacja graficzna.

  4. Badanie atrakcyjności sektora metodami zintegrowanymi. Tabele.

 

Temat: Badanie atrakcyjności sektora.

- poszukiwanie nowego rynku zbytu,

- poszukiwanie inwestora (krajowy, zagraniczny),

- łączenie firm – fuzja.

 

Literatura:

„Badania marketingowe”, red. L. Białoń

„Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – marketingowe oceny z perspektywy sektora”, L. Białoń, D. Janczewska

„Badania rynku – metody zastosowania”, red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2005

„Metody ilościowe w badaniach marketingowych”, Rószkiewicz, PWE Warszawa 2002r.

„Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, E. Duliniec

„Badania marketingowe w małej firmie”, D. Doman, Wyd. helion 2005

 

Menedżer ds. marketingu:

- zasady marketingu

- praktyka marketingu

- filozofia marketingu.

 

Cechy marketingowca:

- interdyscyplinarna wiedza (ekonomia, marketing, rachunkowość),

- samoanaliza i pomiar własnej pracy,

- wysokie standardy etyczne,

- stosowanie narzędzi marketingu (4P, 5P, 7P, 9P),

- otwartość na nowe idee, partnerów, możliwości,

- profesjonalizm, pokora w działaniu.

 

Ewolucja koncepcji strategii organizacji:

1)     szkoła planistyczna – długofalowe planowanie,

2)     ewolucyjna – z eksperymentów, przypadków, wyników analiz,

3)     pozycyjna – pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa,

4)     zasobowa – koncentracja zasobów,

5)     przyszłości – tworzenie nowych wartości.

czwartek, 21 kwietnia 2005
Finanse publiczne - wykład 4

Rodzaje podatków:

- dochodowy

- majątkowy (od nieruchomości)

- Vat

- akcyza.

  • pośredni (vat)
  • bezpośredni

Skale podatkowe:

- liniowe,

- progresywne.

Finanse publiczne - wykład 4

Zasady podatkowe. Gospodarcze i społeczne skutki opodatkowania.

A. Smith:

1. Zasada równości - wszyscy róno.

2. Zasada pewności - obowiązkowo.

3. Zasada dogodności - wygodna forma.

4. Zasada taniości - łatwo egzekwowalne.

I. Zasady fiskalne.

1. Podatki powinny być wydajne (mieć sens i opłacać się dla państwa).

2. Zasada elastyczności (łatwość dostosowywania się do cykli koniunkturalnych).

3. Zasada stałości (stałę zasady opodatkowania i stawki podatkowe - w dłuższym okresie).

II. Zasady ekonomiczne.

1. Zasada nienaruszalności majątku podatnika.

III. Zasady sprawiedliwości.

1. Zasada powszechności (dla wszystkich bez wyjątku - spełniających określony warunek).

2. Zasada równości (ciężary podatkowe powinny być rozłożone na podatników w równy sposób).

3. Zasada zdolności podatkowej.

4. Sprawiedliwość pozioma (równość dla osób o podobnych dochodach) i pionowa (korekta nierówności w podziale dochodów).

IV. Zasady techniczne.

1. Zasada pewności (świadomość obowiązku podatkowego i dochodów podatkowych).

2. Zasada dogodności (dostosowywanie poboru do czynników ułatwiających pobór).

Finanse publiczne - wykład 4

Publiczny fundusz celowy - wyodrębniony organizacyjnie i finansowo organ, dający możliwość zapewnienia ciągłości finansowania zadań budżetowych. Forma organizacyjna:

- utworzona na mocy aktu prawnego odpowiedniej rangi,

- służy do gromadzenia środków publicznych ze ściśle określonych źródeł,

- zgromadzone środki przenaczane są na ściśle określone cele,

- funkcjonuje dłużej niż rok.

Przez publiczny fundusz celowy mogą być finansowane przedsięwzięcia dotyczące na przykład: świadczeń społecznych (FUS), sportu, kultury, infrastruktury społecznej, poszczególnych gałęzi gospodarki (FOŚ, ARiMR).

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych finansuje:

- zasiłki dla bezrobotnych,

- renty,

- emerytury (system partycypacyjno- kapitałowy).

Istnienie publicznych funduszy celowych ma znaczący wpływ na gospodarkę kraju.

środa, 20 kwietnia 2005
Finanse publiczne - wykład 3

Finanse publiczne - gromadzenie i podział środków finansowych przez państwo.

Sektor finansów publicznych - wszystkie podmioty uczestniczące w przepływie środków finansowych publicznych.

W systemie finansów publicznych jest władza:

1. ustawodawcza szczebla:

- najwyższego (sejm),

- średniego (rady wojewódzkie),

- niskiego (rady gminy);

2. wykonawcza:

3. kontrolna:

- NIK.

Aparat skarbowy - przy jego pomocy są pobierane dochody.

Istnieją jednostki finansowane przez budżet (szkoły, szpitale).

Ustawa o finansach publicznych z 26.11.1998r. gdzie zalicza organy publiczne i osoby prawne. Sektor finansów publicznych można podzielić na rządowy i samorządowy.

Podstawy prawne sektora finansów publicznych:

- konstytucja,

- prawo budżetowe,

- ustawy podatkowe,

- ustawy o funduszach celowych,

- ustawa o finansach samorządowych,

- ustawy karno-skarbowe,

- ustawa o zobowiązaniach podatkowych,

- ordynacja podatkowa.

Źródła dochodów budżetu:

1. Podatki centralne:

- od dochodów

- od majątku.

2. Podatki samorządowe:

- rolny

- leśny

- od nieruchomości.

3. Opłaty skarbowe (znaczki).

4. Cła.

5. Majątek:

- dzierżawa ziemi

- najem nieruchomości

- dywidendy

- wpłaty z NBP.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

7. Dotacje i subwencje.

Finanse publiczne - wykład 3

Budżet - scentralizowany fundusz publiczny, służący gromadzeniu środków pieniężnych w celu realizacji funkcji państwa.

Funkcje sektora finansów publicznych:

- alokacyjna - gromadzenie i przeznaczanie środków na odpowiednie cele;

- redystrybucyjna - znajdowanie źródeł dochodów (podatki)  oraz celów ich przeznaczenia; transfery (emerytury, zasiłki) dla samorządów; konflikt między efektywnością gospodarowania a sprawiedliwością społeczną;

- stabilizacyjna - łagodzenie negatywnych skutków funkcji alokacyjnej i redystrybucyjnej, wahań cyklu koniunkturalnego, przez opdowiednie wykorzystanie podatków.

Funkcje:

- bodźcowa,

- kontrolna,

- kredytowa,

- planistyczna,

- administracyjna.

Zasady tworzenia budżetu:

1. budżet tworzy sie na okres 1 roku;

2. zasada równowagi (wydatki powinny być zbliżone wysokością do wpływów);

3. zasada powszechności (zupełności) - budżet powinien uwzględniać wszystkie dochody i wydatki, bez pomijania żadnych;

4. zasada realności - dąży się do maksymalnej precyzji w ustalaniu planowanych dochodów i wydatków;

5. zasada jedności - w jednym planie ujęte wszystkie dochody i wydatki (bez podziału np. zadaniowego, celowego);

6. zasada specjalizacji - dochody i wydatki podawane w budżecie powinny być wyszczególnione również ze źródłem pochodzenia i celem przeznaczenia;

7. środki określone w budżecie mogą być wydatkowane do wysokości określonej w budżecie;

8. zasada operatywnośći - budżet powinien być opracownay w układzie podmiotowym (nazwy podmiotów);

9. zasada przejrzystości - możliwości określenia wielkości przepływów finansowych;

10. zasada jawności - dostępne powszechnie;

11. zasada gospodarności - wydatki powinny być planowane w sposób oszczędny i racjonalny.

Finanse publiczne - wykład 2

Merkantylizm (XVI-XVIIw.) - pochodzi od handlu, zainicjowany we Francji; kardynał Mazzarelle - trzeba wyodrębnić obszar inwestycyjny; zakładał, że trzeba stworzyć bariery celne i elastyczny system chroniący rodzimą produkcję.

Fizjokratyzm - początki XVIIIw.: rolnictwo, ziemia, podatek od ziemi, wolna konkurencja, brak barier celnych; wolny handel, dodatni bilans handlowy.

Kameralizm - pobierac podatki nie tam gdziemożna, ale tam gdzie trzeba (powody).

Jan Ferdynand Max - podatek majątkowy, dochodowy; budżet co roku, podatki od ziemi i rzeczy.

Kapitalizm powstał bo dokonywano akumulacji kapitału.

Liberalizm - A. Smith - wolna konkurencja, indywidualizm gospodarczy. Państwo powinno ograniczac wydatki do minimum. Zadania państwa: obrona zewnętrzna, wymiar sprawiedliwości, wspierać rozwój gospodarczy. Konsekwencje doktryny liberalnej: państwo powinno prowadzić polityke podatkową niezmieniającą dochodów; polityka nie powinna hamować wolności gospodarczej; w gospodarce ma panować wolność i funkcjonować mały, zrównoważony budżet.

Mechanizm rynkowy

Cykle koniunkturalne - okresy lepsze dla produkcji i handlu (wzrost gospodarczy) - potem zawsze recesja. W celu regulacji konieczne interwencje państwa.

Celem -> prawidłowe rozdysponowanie czynników produkcyjnych.

poniedziałek, 18 kwietnia 2005
Finanse publiczne - wykład 1

Podmioty w gospodarce : gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo.

Państwo istnieje w celu zaspokojenia potrzeb, które najlepiej realizować wspólnie (drogi, dyplomacja, armia).

Przedmiotem nauki o finansach publicznych będzie cały kompleks zjawisk i procesów związanych z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Pytania dotyczące finansowania państwa: po co? ile? jak? skąd? w jaki sposób? Pytania dotyczące wydatkowania środków państwowych: w jaki sposób? na co? ile? Istnieją nieograniczone, różnie zaspokajane potrzeby, a redystrybucja dochodów powinna odbywac się na zasadzie sprawiedliwości społecznej.

Potrzeby zbiorowe - potrzeby, których zaspokojenia odbiorcą jest duża grupa osób. Potrzeby zbiorowe są zaspokajane przez dobra publiczne.

Zależy na czym się skupiamy: czyna potrzebach indywidualnych, czy na potrzebach zbiorowych. Niektóre potrzeby mogą być zaspokojone tylko zbiorowo (armia), inne zbiorowo lub indywidualnie (szkolnictwo).

Dobra publiczne od indywidualnych można odróżnić na podstawie dwóch kryteriów: użyteczności (np. powietrze - dobra, z których korzystania nikt nam nie może zabronić) i odpłatności (mamy wrażenie, że dobra publiczne są bezpłatne, ale jest to iluzja).

Dobra publiczne - z naturalnych przyczyn powinny służyć całej zbiorowości, korzystanie z nich nie powoduje uszczerbku, a korzyśc z ich otrzymania tez jest niepodzielna (np. woda, powietrze). Są pochodzenia naturalnego, a finansowane są wyłącznie z funduszy publicznych.

Dobra społeczne - dobra, które mogłyby być dobrami prywatnymi, ale jest przyjęte (świadomy wybór), że są uznawane za publiczne (np. edukacja, służba zdrowia). Mogą ale nie muszą być finansowane ze środków publicznych.

Dobra publiczne - są konieczne, trzeba z nich korzystać; podlegają obowiązkowej ochronie.

Dobra społeczne - kwestia wyboru czy z nich korzystamy i w jaki sposób; państwo odpowiada tylko za swoją część.

Użytecznośc dóbr publicznych może być różna.

Finanse publiczne - wykład 1

1. Pojęcia i przedmiot finansów publicznych.

2. Myśli w finansach publicznych.

3. Instrumenty w finansach publicznych.

4. Budżet - dochody, wydatki.

5. Równowaga budżetowa, zasady konstruowania budżetu.

Literatura:

Owsiak "Finanse publiczne"

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 13