| < Lipiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zakładki:
piątek, 15 kwietnia 2005
Prawo podatkowe - wykład 4

CHARAKTERYSTYKA PODATKÓW

1. Pojęcie podatku i jego konstrukcja.

Podatek jest nieodpłatny, przymusowym , pieniężnym świadczeniem o charakterze ogólnym, jest nakłądany jednostronnie przez państwo bądź związek publiczno-prawny.

Nieodpłatność polega na tym, że podmiotowi, który go uiścił, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie wzajemnego świadczenia ze strony państwa.

Przymusowość odróżnia podatek od świadczeń dobrowolnych. Obowiązek ten może być wyegzekwowany przez organ administracji finansowej państwa.

Bezzwrotność oznacza, że uiszczony podatek nie podlega zwrotowi. Wyjątki: jeśli podatek został nieprawidłowo obliczony i zawyżony lub jeśli naliczono go niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Jednostronność oznacza, że decyzje w tej sprawie podejmują centralne lub terenowe organy stanowiące. Sam podatnik nie ma wpływu na wysokośc obciążenia z tego tytułu.

2. Podatek a opłata - podobieństwa, różnice.

Podobieństwa:

- zarówno podatki jak i opłaty są świadczeniami pieniężnymi wprowadzanymi w drodze ustawowej;

- mają charakter przymusowy i bezzwrotny;

- są jednostronnie ustalane przez organy władzy;

- powodują analogiczne skutki ekonomiczne, po stronie podmiotu, który je płaci.

Różnice:

- opłata pobierana jest w związku z konkretnymi czynnościami organów państwowych czy samorządowych lub za konkretne usługi;

- opłata jest indywidualną zapłątą za zindywidualizowane świadczenia;

- płącący opłatę otzrymuje indywidualną korzyść (czyli świadczenie wzajemne);

- opłata w sensie klasycznym występuje wtedy gdy mamy do czynienia z pełną ekwiwalentnością wysokości świadczenia wzajemnego i wysokości opłaty.

Prawo podatkowe - wykład 4

Laffer

Krzywa Laffer'a wykazuje zależność wpływów do budżetu państwa nie tylko od wielkości uzyskiwanego dochodu ale także od wysokości stóp podatkowych. Pomiędzy wartością "0" i "100" leżą różne stopy podatkowe, które zwiększają wpływy do budżetu państwa (stopa podatkowa do punktu A) bądź zmniejszają wpływy (po przekroczeniu punktu A).

Prawo podatkowe - wykład 4

(Neumark)

Grupa zasad leżących u podstaw systemów podatkowych UE.

I. Zasady fiskalno-budżetowe.

1. Zasada wystarczalności przychodów podatkowych.

2. Zasada zdolności przystosowawczej podatku.

II. Zasady etyczno-społeczne.

1. Zasada sprawiedliwości opodatkowania:

- powszechność,

- równomierność,

- uzależnienie podatków od zdolności płatniczej.

2. Zasada podatkowej redystrybucji dochodu i majątku.

III. Zasady ekonomiczne.

1. Zasada minimalizacji podatkowej ingerencji w sferę własności prywatnej.

2. Zasada minimalizacji podatkowej ingerencji w działalność gospodarczą.

3. Zasada elastyczności opodatkowania.

4. Zasada dostosowania opodatkowania do polityki wzrostu gospodarczego.

IV. Zasady technikipodatkowej.

1. Zasada trwałości prawa podatkowego.

2. Zasada przejrzystości podatkowej.

3. Zasada taniości opodatkowania.

4. Zasada wygody poboru.

5. Zasada niesprzeczności podatków z systemem podatkowym.

czwartek, 14 kwietnia 2005
Prawo podatkowe - wykład 3

MYŚL LIBERLNA, NEOKONSERWATYWNA - HAYEK, MILTON FRIEDMAN.

1. Bezwzględnie zrównoważony budżet w okresie roku finansowego.

2. Zdecydowane ograniczanie redystrybucji PKB przez system finansów publicznych.

3. Powrót do koncepcji jak najmniejszego budżetu państwa przez cięcia w wydatkach nie tylko budżetowych (gospodarczych) ale także socjalnych.

4. Zmniejszenie ciężarów podatkowych co oznacza powrót do koncepcji jak najniższych podatków.

5. Zmniejszenie długu publicznego, który według tego nurtu jest uosobieniem wszelkiego zła, tak w wymiarze ekonomicznym jak i etycznym.

6. Zalecenie realizacji koncepcji podatków jako neutralnego wobec gospodarki.

Prawo podatkowe - wykład 3

KEYNES

Teoria interwencjonizmu państwowego. Wielki kryzys zakwestionował pogląd, że państwo może stać z boku jeśli chodzi o gospodarkę. Gospodarka kapitalistyczna według Keynes'a nie może funkcjonować bez zakłóceń, które wyrażają się w braku równowagi, niepełnego wykorzystania zdolności wytwórczych i bezrobocia. Główną przyczyną jest niedostateczna skłonność do inwestowania ze strony prywatnych przedsiębiorców.

1. Państwo musi pobudzić efektywny popyt w gospodarce, zgłaszanego ze strony wszystkich podmiotów popytu warunkującego rozwój inwestycji a przez to wzrost produkcji i spadek bezrobocia -> inwestycje w infrastrukturę.

2. Łagodzenie wahań syklu koniunkturalnego traktowane jako środek polityki antykryzysowej poprzez stosowanie tzw. automatycznych stabilizatorów koniunktury. Ich rolę miały pełnić odpowiednio skonstruowane podatki (skale podatkowe), które w okresie prosperity (boomu) mają hamować ekspansję przedsiębiorstw (podatki progresywne), a w okresie recesji - pobudzać przedsiębiorstwa poprzez łagodniejsze ciężary podatkowe.

Żeby realizować powyższe cele trzeba było zrezygnować z dotychczasowych dogmatów ekonomicznych dotyczących konieczności zrównoważonego budżetu a także dogmatu polegającego na niepowstawaniu długu publicznego.

Prawo podatkowe - wykład 3

ADOLF WAGNER

(XIX/XX w.), nurt socjaldemokratyczny; był przeciwnikiem i nie akceptował też liberalizmu gospodarczego. Jego zdaniem, zadaniem państwa jest stworzenie warunków do realizacji sprawiedliwości społecznej. Dla Wagnera konieczna jest podatkowa rekompensata nierówności w zakresie dostępu do środków produkcji. Dlatego uzasadniona jest redystrybucja przy pomocy systemu podatkowego. "Podatek skoro uszczupla majątek i  dochód, tym samym zmienia porządek społeczny i porządek gospodarczy. Ale państwo musi czuwać by redystrybucja podatkowa nie naruszała wolności gospodarczej". Opowiadając się za progresją w redystrybucji przestrzega przed zbyt silną taryfa stawek podatkowych.

Prawo Wagnera - wydatki publiczne wykazują stałą tendencję wzrostu.

1929-1933 - Wielki Kryzys Ekonomiczny (40%-50% spadek PKB; 50% banków zbankrutowało). Przyczyną było złe funkcjonowanie systemu finansowego oraz błędna teoria ekonomiczna odrzucająca interwencjonizm państwowy.

Prawo podatkowe - wykład 3

PRAWO RYNKÓW SAY'A

(połowa XIX w.) - ogólna nadprodukcja jest niemożliwa. Łączna podaż towarów jest równa łącznemu popytowi. Zanim wytworzymy towar - tworzymy rynek dla innych produktów.

Zasady systemupodatkowego według Say'a:

1. Należy stworzyć system obciążeń podatkowych, charakteryzujący się najbardziej umiarkowaną liczbą podatków.

2. Ustalenie takich podatków, które pociągają za sobą najmniej ciężarów iw najmniejszym stopniu obciążają podatnika.

3. Wprowadzenie systemu podatkowego, którego ciężar byłby sprawiedliwy, tzn. taki, który charakteryzowałby się umiarkowaną progresją.

4. Ustalenie takiej konstrukcji podatkó, które najmniej szkodzą reprodukcji.

5. Ustalenie takich podatków, które raczej sprzyjają a nie sprzeciwiają się zasadom moralności, przez które rozumie się obyczaje pożyteczne dla społeczeństwa.

Prawo podatkowe - wykład 2

SYSTEM PODATKOWY A. SMITH'A. ZASADY:

1. Dogodności. Płać gdy wpływają pieniądze. Dogodność polega na poborze podatków, wówczas, gdy istnieje największe prawdopodobieństwo, że podatnik ma go z czego zapłacić. Za najdogodniejsze Smith uważa podatki konsumpcyjne (pośrednie).

2. Pewności (określoności opodatkowania). Nieokreślona wyraźnie wysokość podatku "wzbudza zychwalstwo i nie sprzyja produkcji". Dlatego termin płatności i suma jaką należy zapłacić powinny być jasno i zrozumiale określone. Zapobiega to dowolności w działaniu fiskusa. Nieprzestrzeganie tych reguł jest przyczyną powstawania patologii w opodatkowaniu.

3. Taniości opodatkowania. Podatek może być nieoszczędny z następujących przyczyn:

- z tytułu wysokości kosztów poboru;

- konfiskaty i kary pieniężne rujnujące podatników i kładące tym samym kres potencjalnym przyszłym korzyściom;

- działalność poborców podatkowych, "częste odwiedziny i nienawistne działania nie sprzyjają pracowitości obywateli i wręcz eliminują ich aktywność z określonych sfer działalności gospodarczej".

4. Równomierności opodatkowania (równości lub sprawiedliwości). Ta zasada łączy dwie koncepcje:

- ekwiwalencji, czyli korzyści jakie obywatel otrzymuje z ochrony przez państwo;

- zdolności płatnicze; miarą zdolności płatniczej jest dochód; sprawiedliwym obciążeniem jest proporcjonalne obłożenie różnych dochodów jakie obywatele otrzymują pod opieką państwa.

środa, 13 kwietnia 2005
Prawo podatkowe - wykład 2

KLASYCZNA KONCEPCJA PODATKOWA

Klasyczna ekonomia angielska (nurt liberalny) Adam Smith (XVIII-XIX w.), Ricardo Say (XIXw.), najbardziej rozwiniętym krajem była Anglia, dynamicznie rozwijający się kapitalizm, rozwinięte manufaktury, początki rozwoju produkcji przemysłowej, pojawiające się pierwsze maszyny (okres rewolucji przemysłowej).

Główne założenia:

1. Liberalizm opierał swoje koncepcje na ustroju ekonomicznym, w którym podstawową role odgrywa swobodny podział pracy. Tylko to co dany naród wyprodukuje może się stać przedmiotem konsumpcji.

2. System ekonomiczny działa na zasadzie obiektywnych praw natury. Dzięki nim gospodarka osiąga samoczynnie stan równowagi. Prawa natury są silniejsze od prawa stanowionego. Dlatego ingerencja państwa w życie gospodarki staje się w większości przypadków zbędna (prawa podaży i popytu).

3. Bogactwo narodów zależy od dwóch warunków:

- stopnia produkcyjności pracy, głowne źródło produkcyjności usytuowano w podziale pracy (praca bardziej produktywna im w większym stopniu podzielona),

- ilość pracy wykonywanej przez społeczeństwo - założono, że każda praca przyczynia się do wzrostu bogactwa narodów, ale podkreślano szczególną rolę pracy produkcyjnej.

4. Dochód zdaniem Smitha pochodzi z trzech źródeł:

- renty (gruntowej),

- zysku,

- płacy za pracę.

5. Państwo jest złym i marnotrwanym administratorem, dlatego nie powinno podejmować bezpośredniej działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza powinna być podejmowana przede wszystkim przez obywateli. Każda jednostka powinna dążyć do osiągnięcia własnego zysku i konkurować w swoim działaniu z innymi. Państwo zaś powinno pozwolić na znaczną swobodę działania, nie krępując życia gospodarczego i nie ingerując w nie.

Prawo podatkowe - wykład 1

FIZJOKRATYZM

FIZJOKRATYZM

XVII-XVIII w. F. Quesnay, Boisguillbert. Ziemia jest głównym źródłem bogactwa narodów i jedynie praca w rolnictwie ma charakter produkcyjny. Dlatego istnieje konieczność rozwoju rolnictwa i ulokowania tam głównego źródła dochodów podatkowych państwa. W rolnictwie powstaje tzw. produkt czysty. W związku z tym opodatkowanie przemysłu i handlu jest nieuzasadnione. Podatek powinien być ściągany jedynie z rolnictwa. Podatnikami powinni być właściciele ziemscy.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 13