| < Lipiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zakładki:
środa, 13 kwietnia 2005
Prawo podatkowe - wykład 1

Elementy myśli podatkowej.

MERKANTYLIZM

Kierunek myśli ekonomicznej (XVI-XVIIw. - okres odkryć geograficznych i rozwój handlu). Przekonanie, że procesy konsumpcji i produkcji odgrywają wtórną rolę wobec problemu obiegu pieniądza. Dochód to w języku merkantylistów utarg z eksportu towarów. Akumulacja - różnica między wywozem i przywozem środków płatniczych. Wraz z rozwojem handlu i w związku z tym z rozwojem produkcji zwiękasza się obieg pieniądza i ułatwione jest ściąganie podatków. Istotnym przychodem jest także cło. Tylko wzrost zamożności może wpływać na wzrost przychodów podatkowych. Johan Heinrich von Justi opowiadał się za uczciwą podstawą podatku; podatki powinny być równomierne i sprawiedliwe, tzn. nie mogą być ani zbyt wysokie w stosunku do dochodu ani w stosunku do majątku. Wskazał, że zbyt wysokie podatki mają negatywny wpływ na rozwój działalności produkcyjnej i handlowej poprzez fakt, że tę działalność ograniczają, dlatego fiskalizm jest zjawiskiem, którego należy dla dobra państwa unikać. Należy zadbać, aby pobór podatków nie stanowił uzasadnienia dla rozbudowy aparatu skarbowego ponad niezbędne minimum.

Fiskalizm - zjawisko pojegające na poborze podatków przez państwo bez względu na kontekst społeczny i gospodarczy.

Prawo podatkowe - wykład 1

1) Przesłanki i charakterystyka prawa podatkowego.

2) Pojęcie, struktura i klasyfikacja podatków.

3) System podatkowy - jego zasady i funkcje.

4) Koncepcje podatkowe.

5) Zobowiązania podatkowe.

6) Postępowaniepodatkowe.

7) Kontrola skarbowa.

8) Podatki państwowe i samorządowe.

9) Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego (harmonizacja podatków w UE).

Prawo podatkowe łączy się z takimi pojęciami jak: makroekonomia, finanse publiczne, sektor publiczny, sektor prywatny, dobro publiczne, dobro prywatne, dobro mieszane (społeczne).

Kryteria wyróżniania dóbr:

- własność,

- użyteczność.

Prawne ujęcie funkcjonowania podatków:

- część ogólna - zobowiązania i postępowanie podatkowe,

- część szczegółowa - funkcjonowanie prawa w obszarze poszczególnych rodzajów podatków (Vat, CIT, PIT).

Ordynacja podatkowa uchwalona w 1997r., obowiązująca od 01.01.1998r. - wcześniej istniało prawo zobowiązaniowe. Pierwsza ordynacja podatkowa w Polsce istniała od 1935r. do 1939r. Funkcjonujące na mocy prawa instytucje finansowo-podatkowe to: Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa, wójt. Wyróżniamy podatki w sferze makro (państwowe) i lokalnej (samorządowe).

Marketing usług - ćwiczenia

Specyfika marketingu usług:

1. Geneza marketingu usług.

II połowa XIX w. - lata '20 '30 -> koncepcja produktowa (produkcja)

lata '20 '30 - lata '50 -> koncepcja sprzedażowa (sprzedaż)

1952 -> koncepcja marketingowa (potrzeby)

lata '60 -> marketing mix (4P)

lata '80 -> marketing usług (7P)

lata '90 -> marketing relacji (więź z klientem)

2. Etapy ewolucji marketingu w firmie usługowej.

-> sprzedaż (zysk, cena),

-> promocja (ilość, zysk),

-> rozwój produktu (konkurencja),

-> analiza rynku i różnicowanie produktu (konkurencja),

-> obsługa klienta,

-> jakość usług (luka jakości: oczekiwania-doświadczenia),

-> marketing partnerski (relacji).

3. Marketing partnerski (relacji).

Koncepcja marketingu reklacji (relationship management) bazuje na rozwijaniu długoterminowych interaktywnych więzi z klientami i innymi uczestnikami rynku.

Relacja - długotrwały rozwijający się proces będący następstwem wcześniejszej pojedynczej transakcji sprzyjający wzajemnie korzystnym wielokrotnym aktom kupna-sprzedaży.

W marketingu relacji wykorzystuje się najczęściej następujące narzędzia:

- programy lojalnościowe,

- karty stałego klienta,

- mailing,

- e-mailing,

- bazy danych.

14:09, studiowanie , Marketing
Link Komentarze (2) »
poniedziałek, 11 kwietnia 2005
Marketing usług - ćwiczenia

Klasyfikacja usług.

1. Rodzaj usługi (np. bankowe, turystyczne, gastronomiczne).

2. Rodzaj podmiotu świadczącego usługę (osoba fizyczna, sp. z o.o., fundacja, instytucja państwowa).

3. Typ nabywcy usługi (konsumenci indywidualni, nabywcy instytucjonalni).

4. Stopień niematerialności (wysoki - np. usługi prawne, doradcze; niski - np. usługi gastronomiczne, budowlane).

5. Stopień wykorzystania sprzętu a stopień wykorzystania ludzi (np. usługi transportowe - usługi edukacyjne).

6. Sposób świadczenia usługi (np. usługi medyczne, ochrona - usługi doradcze).

7. Stopień standaryzacji usług (np. wysoki - usługi fryzjerskie, gastronomiczne; niski - doradztwo, fryzjerstwo).

Proces zakupu usługi:

1. Cechy poszukiwania (materialne - np. art. spożywcze, ubrania).

2. Cechy doświadczalne (usługi - np. gastronomia).

3. Cechy zaufania (usługi - np. doradcze, naprawcze).

16:12, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
Marketing usług - ćwiczenia

Charakterystyka usług:

1. Podział produktów:

A. Klasyczne dobro materialne (np. żywność).

B. Dobro materialne  wraz z towarzyszącą mu usługą (np. samochód + serwis, okna + montaż).

C. Usługa wraz  z towarzyszącym jej dobrem materialnym (np. telekomunikacja).

D. Klasyczna usługa (np. doradztwo, edukacja).

Produkt (czyli zestaw) to elementy materialne i niematerialne.

 

Elementy materialne

Elementy niematerialne

Koszt

70%-90%

30%-10%

Korzyść

10%-30%

90%-70%

2. Cechy usług:

A. Niematerialność - polega na tym, że w przeciwiueństwie do dóbr materialnych usługi nie da się zobaczyć, dotknąć, spróbować, zmierzyć.

B. Niespójność - usługa różni się w zależności od tego kto ją świadczy.

C. Niepodzielność - usługi nie da się oddzielić od osoby, która ją świadczy.

D. Nieskładowalność - występuje problem wolnych mocy produkcyjnych (ponosimy koszty a usługi nie są świadczone).

Sposoby omijania problemów związanych z cechami usług.

A.  Wizerunek, reputacja, marka, referencje, dyplomy, zdjęcia, katalogi, prezentacja, lokal, personel.

B. Dobór i szkolenie personelu, standaryzacja, normy, procedury, kontrola jakości.

C. Szkolenia personelu, obsługa klienta, uniformy, zasady.

D. Zasady zatrudnienia i wynagradzania.

10:47, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
Marketing usług - ćwiczenia

Charakterystyka marketingu usług

1. Rola sektora usług w gospodarce.

2. Charakterystyka usług.

3. Klasyfikacja usług.

4. Proces zakupu usługi.

5. Specyfika marketingu usług.

Usługi: Polska - 50%; świat - 70%

Przemysł: Polska - 23%; świat - 20%

Rolnictwo: Polska - 27%; świat - 10%

Produkt to dobra materialne i niematerialne.

10:41, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
Marketing usług - ćwiczenia

Marketing -> identyfikowanie potrzeb (badania rynkowe) i ich zaspokajanie (marketing mix).

Oferujemy korzyści: oszczędność satysfakcja, zadowolenie, dobre samopoczucie, prestiż, luksus, wygoda, bezpoieczeństwo, przyjemność.

Marketing - polega na identyfikowaniu potrzeb odbiorców, określaniu które z nich organizacja może najlepiej zaspokoić, zaprojektowaniu odpowiednich produktów oraz mobilizowaniu każdegoz  członków organizacji abydziałał na rzecz zaspokojenia tych potrzeb.

Marketing - jest procesem planowania i wdrażania koncepcji obejmującej wycenę, promocję i dystrybucję idei dóbr lub usług w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne.

7 P:

Produkt (Product)

Cena (Price)

Dystrybucja (Place)

Promocja (Promotion)

Personel (People)

Proces (Process)

Świadectwo materialne (Physical evidence)

10:35, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
Marketing usług - ćwiczenia

1. Charakterystyka usług:

- rola sektora usług w gospodarce,

- charakterystyka usług,

- proces zakupu usługi,

- klasyfikacja usług,

- geneza marketingu usług.

2. Segmentacja rynku usług:

- segmentacja,

- rynek docelowy,

-pozycjonowanie.

3. Marketing mix w działalności usłygowej:

- usługa jako produkt,

- cena usługi,

- kanały dystrybucji usług,

- promocja w usługach,

- personel firmy usługowej,

- świadectwo materialne usługi,

- usługa jako proces.

4. Planowanie w działalności usługowej.

Literatura:

M. Johann "Marketing usług" Wyd. Wizja W-wa 2000

A. Payne "Marketing usług" PWE W-wa 1996

S. Grant "Skuteczne zarządzanie sprzedażą" Wyd. PSB Kraków 1997

09:44, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 07 kwietnia 2005
Marketing - wykład

Strategia promocji:

1. Analiza rynku.

2. Określenie rynku docelowego.

3. Określenie celów promocyjnych.

4. Określenie budżetu promocyjnego:

- metoda procentu od sprzedaży,

- metoda określonego celu,

- metoda na podstawie wydatków konkurencji,

- metoda określenia możliwości.

5.  Wybór odpowiedniego zestawu instrumentów promocyjnych:

- strategia ssania (Pull),

- strategia tłoczenia (Push),

- strategia mieszana (Mix).

6. Wdrażanie, kontrola, ocena programu promocyjnego.

PUSH: Producent (promo) – Hurtownik (promo) – Detalista (promo) – Konsument

PULL: (Producent – Hurtownik – Detalista – Konsument) – promo

MIX: (Producent(promo) – Hurtownik(promo) – Detalista (promo) – Konsument) – promo

15:37, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
Marketing - wykład

Efektywność instrumentów promocyjnych:

AIDA

A (attention, awareness, świadomość)

Reklama

PR

Sprzedaż osobista

Promocja sprzedaży

I (interest, zainteresowanie)

Reklama

Sprzedaż osobista

Promocja sprzedaży

PR

D (desire, pragnienie)

Sprzedaż osobista

Promocja sprzedaży

Reklama

PR

A (action, działanie)

Sprzedaż osobista

Promocja sprzedaży

Reklama

PR

15:37, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 13