| < Lipiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zakładki:
wtorek, 07 grudnia 2004
Logistyka (22)

Przedstaw zadania służb logistycznych w przedsiębiorstwie.

Zadania stawiane służbom logistycznym w przedsiębiorstwach różnią się pomiędzy sobą w zależności od organizacji firmy, wielkości i struktury oraz wielości zadań, które logistyka może objąć. W niewielkich firmach wszystkei funkcje logistyczne może wykonywac jedna osoba (najczęściej jest to właściciel, któryma wszelkie uprawnienia). W dużych przedsiębiorstwach natomiast istnieją liczne działy zajmujące się logistyką i z uwagi na pełnione zadania pozostają w ścisłym kontakcie z innymi działami (marketingu, zaopatrzenia dystrybucji czy ze złużbami technologicznymi). największy zakres zadań stawianych przed służbami logistycznymi dotyczy dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, z uwagi na to, że występują w nich wszystkie fazy procesu logistycznego od zaopatrzenia przez produkcję do zbytu. Nadrzędnym celem realizowanym przez służby logistyczne jest minimalizacja kosztów przy jednoczesnym podnoszeniu jakości obsługi klienta. W związku z tym do zadań służb logistycznych należą przede wszystkim:

1) określenie wielkości i struktury zapasów na poszczególnych etapach działalności (w zakresie zapasów materiałów, półproduktów, elementów kooperacyjnych, wyrobów gotowych); organizacja i planowanie dostaw, a więc co i ile zamawiać, czy produkować samodzielnie czy w kooperacji; wielkoc dostaw (zapasów) jest sterowana przez wielkość popytu, który ulega ciągłym zmianom; w tej mierze słuzby logistyczne z pomoca działu marketingu musza powiązac zamówienia z przewidywanym popytem.

2) na etapei produkcji do zadań służb logistycznych należy określenie wielkości zapasów wewnątrzwydziałowych oraz uwzględnienie czasochłonności poszczególnych etapów produkcji, rozplanowanie położenia poszczególnych stanowisk produkcyjnych tak aby zapewniało to jak największy swobodny przepływ strumieni rzeczowych.

3) służby logistyczne działają równeiż na etapie dystrybucji produktu, apewniają organizację przewozu wyrobów gotowych z miejsca ich powstania do odbiorców i konsumentów. Wiąże się to z zadanaimi innych jednostek organizacyjnych; słuzby logistyczne sa odpowiedzialne za zorganizowanie właściwych kanałów dystrybucji, umożliwiających działanie i osiągnięcie celów po jak najmniejszych kosztach.

4) obsługa serwisowa klientów - w tej mierze służby logistyczne organizują przepływ części zamiennych, odbiór urządzeń i ponowną wysyłkę.

18:54, studiowanie , Logistyka
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 06 grudnia 2004
Logistyka (21)

Przedstaw nowe tendencje w rozwoju logistyki w Unii Europejskiej.

Wraz z powstaniem Unii Europejskiej powołano do istnienia niespotykany do tej pory rynek pod względem wielkości i złożoności, który determinuje nowe tendencje w rozwoju logistyki. Rozwój ten postrzegamy w kilku płaszczyznach:

1) wzrostu przewozów towarowych, w odniesieniu do którego, z punktu widzenia logistyki niezbędne jest dostosowanie infrastruktury transportowej oraz środków transportu do nowej skali popytu na usługi transportowe;

2) wzrost szybkości przepływu towarów i przyspieszenie rotacji zapasów;

3) powstawanie nowych struktur dystrybucji towaru, między innymi powstawanie sieci centrum dystrybucji, specjalizujących się w dostawach just-in-time dla wybranych produktów;

4) podnoszenie jakości usług logistycznych w zakresie terminowości dostaw oraz pełnej realizacji zamówień;

5) rozszerzenie zakresu usług specjalistycznych centrów dystrybucji w zakresie prostej produkcji, marketingu i informacji;

6) standaryzacja wszelkich środków związanych z obsługą strumieni rzeczowych, w odniesieniu do środków transportu, opakowań czy urządzeń manipulacyjnych.

Obecny rozwój logistyki odbywa się przy udziale nowych technik informatycznych (większa masa towarów, których przepływ musi być kontrolowany możliwa jest w zasadzie dzięki nowoczesnym technikom informatycznym). Tu także niezbędna jest standaryzacja. W Unii Europejskiej dużą role odgrywają nazwy jakościowe serii ISO. Nazwy te wskazują na dostosowanie się przedsiębiorstwa do obowiązujących standardów w zakresie sterowania fizycznym przepływem towarów.

18:34, studiowanie , Logistyka
Link Dodaj komentarz »
Logistyka (20)

Wymień koszty procesów informacyjnych występujących w logistyce przedsiębiorstwa.

Koszty procesów informacyjnych to jeden z trzech istotnych składników kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie. Procesy informacyjne obsługujące strumienie fizycznego przepływu zapasów w przedsiębiorstwie są bardzo rozległe i angażują duży potencjał osobowy i znaczne środki techniczne w zakresie przetwarzania informacji. W ostatnich latach rozwój technik informatycznych oraz powstanie zintegrowanych systemów zarządzania produkcją,a  także upowszechnienie technik mikrokoputerowych  przyczyniły się do znacznego podniesienia poziomu środków przeznaczanych na techniczną obsługę procesów informacyjnych. koszty procesów informacyjnych w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

- koszty amortyzacji sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,

- koszty zużycia materiałów i energii,

- koszty pracy,

- koszty usług obcych,

- inne koszty związane z dzierżawą lub leasingiem.

18:22, studiowanie , Logistyka
Link Dodaj komentarz »
Logistyka (19)

Wymień pomocnicze narzędzia przedstawiania przepływu strumieni rzeczowych i miejsce czasowego magazynowania surowców i wyrobów gotowych.

Pomocniczymi narzędziami w zakresie przedstawiania przepływu strumieni rzeczowych (magazynów i miejsc czasowego gromadzenia surowców, materiałów i wyrobów gotowych w przedsiębiorstwie) jest tp tablica krzyżowa i schemat Sankey'a, które odzwierciedlają przepływy oraz wejścia i wyjścia strumieni rzeczowych w odniesieniu do poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Jednocześnie stanowią one bilans tych przepływów. W schemacie Sankey'a przedstawia sie na ogół rzeczywiste odległości, wielkości przepływu (czynnik masy) w podziale na surowce i wyroby gotowe oraz powiązania transportowe. W poszczególnych polach tablicy krzyżowej podaje sie wielkości dobowych przepływów z miejsc dostawy do miejsc odbioru. Procesy przepływu strumieni materiałów w produkcji mogą i powinny być przedmiotem analizy logistycznej ukierunkowanej na eliminację zbędnych ogniw i zwiększenie tempa tych przepływów.

18:09, studiowanie , Logistyka
Link Dodaj komentarz »
Logistyka (18)

Przedstaw wzór na obliczanie kosztów fizycznego przepływu materiałów.

Koszty fizycznego przepływu materiałów (Kpf) obejmują przede wszytskim koszty transportu zewnętrznego oraz wewnętrznego a także koszty procesów manipulacyjnych związanych z przepływem.

Kpf=Ka+Kp+Km+Kin+Kut

Ka - koszty amortyzacji majątku trwałego zaangażowanego w procesach logistycznych; składają się na nie wartość początkowa majątku trwałego oraz stopa amortyzacji.

Ka=Mt*Sa

Kp - koszty pracy, na które składają się wielkość zatrudnienia w procesie logistycznym mnożona przez przeciętne wynagrodzenia z narzutami.

Kp=L*P

Km - koszty zużycia materiałów, paliw i energii; stanowią one sume kosztów zużycia poszczególnych rodzajó tych czynników.

Kin - inne koszty przepływu, w tym podatków od nieruchomości i podatków od środków transportu.

Kut - koszty usług transportu zewnętrznego.

18:01, studiowanie , Logistyka
Link Dodaj komentarz »
piątek, 26 listopada 2004
Logistyka (17)

Co to jest metoda ABC i jakie jest jej zastosowanie do sterowania zakupami materiałów?

Metoda ABC, inaczej krzywa Paretto różnicuje występujące w przedsiębiorstwie asortymenty materiałowe pod względem ich udziału w wartości łącznego zużycia. W zależności od kwalifikacji danego asortymentu do grupy A, B lub C stosuje się bardziej lub mniej rygorystyczne zasady sterowania zakupami. Np. w odniesieniu do pozycji materiałowych należących do grupy A praktykuje się bardzo precyzyjne określanie zamawianych ilości oraz częstą kontrolę i egzekwowanie terminowej realizacji dostaw.

16:05, studiowanie , Logistyka
Link Komentarze (1) »
Logistyka (16)

Wymień podstawowe funkcje i zadania procesów zaopatrzenia.

Logistyka procesów zaopatrzenia stanowi bazę, która zapewnia przedsiębiorstwu zasilanie w dobra rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań, tj. surowce, materiały, elementy operacyjne, podzespoły i paliwa. W wyniku realizacji tych procesów dobra te przepływają od dostawców działających na rynku materiałowym do magazynów zaopatrzeniowych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Na faze zaopatrzenia składa się wiele funkcji i zadań cząstkowych, które integrują procesy realne i informacyjne. Merytoryczną treść tych procesów mogą określić odpowiedzi na pytani związane z podstawowa działalnością każdego przedsiębiorstwa:

- produkcja własna czy zakup - nazywa się to kooperacja bierną,

- ile kupować - wiąże się to z planowaniem potzreb materiałowych i sterowaniem zapasami,

- kiedy kupować - jest to organizacja dostaw w powiązaniu z potzrebami produkcji i informacjami płynącymi ze stosowanych metod sterowania zapasami,

- gdzie kupować - a więc najlepszy z możliwych wybór źródeł zakupu i dostawców.

16:01, studiowanie , Logistyka
Link Komentarze (2) »
Logistyka (15)

Służby logistyczne w przedsiębiorstwie.

W małych przedsiębiorstwach funkcje takie spełnia przewaznie jedna osoba, do której należy praca merytoryczna i kontrolna. W większych przedsiębiorstwach są to wydzielone piony lub działy logistyki, natomiast w średnich spotykamy komórki logistyczne w istniejących już działach. Wymagania kwalifikacyjne jakie stawia sie przed pracownikami służb logistycznych to:

- znajomość techniki podejmowania decyzji,

- wiedza techniczna w zakresie sposobu zamawiania, nabywania, odbioru materiałów, transportu, składowania, magazynowania materiałów i utrzymywania magazynów, utylizacji, technik wytwarzania, obsługi klientów i sprzedazy wyrobów,

- biegłe posługiwanie się sprzętem komputerowym w rejestracji, gromadzeniu oraz przetwarzaniu informacji towarzyszących fizycznym procesom logistycznym.

Kierownictow ponadto powinno miec wiedzę z zakresu zarządzania, palnowania, kontroli skuteczności oraz stale doskonalić pracę służb logistycznych.

15:54, studiowanie , Logistyka
Link Komentarze (1) »
Logistyka (14)

Wymień rodzje kosztów związanych z utrzymaniem zapasów.

Zapasy są nieodłącznym składnikiem procesów gospodarczych. Podstawowe zagadnienia związane z zapasami to: tworzenie, utrzymywanie oraz wyczerpanie zapasów. Odpowiednio są to koszty poszczególnych zdarzeń. I tak koszty tworzenia zapasów to koszty fizycznego tworzenia tych zapsów oraz koszty procesów informacyjnych. Związane są one z zakupem materiałów i mogą być traktowane jako koszty przepływu strumieni rzeczowych oraz informacyjnych faz zakupu. Obecnie koszty fizycznego tworzenia zapasów są ograniczone, ponieważ koszty związane z dostawą sa często ponoszone przez sprzedającego towar. Tak więc podstawowym składnikiem kosztów tworzenia zapasów są koszty procesów informacyjnych. Zalicza sie do niech koszty związane z utrzymaniem służb zaopatrzenia. W szczególnych przypadkach mamy do czynienia z kosztami zakupu, kiedy koszt dostawy ponosi odbiorca. Koszty utrzymania zapasów:

A. Koszty zaangażowania kapitału - wyrażają się w alternatywnych koszyściach jakie kapitał mógłby przenieść gdyby nie został ulokowany w zapasach. W przypadku finansowania zapasów ze środków własnych koszt ten jest określany oprocentowniem lokat bankowych. W przypadku korzystania z kapitału obcego miarą tego kosztu bedzie cena kredytu.

B. Koszty magazynowania, związane z funkcja magazynowania oraz funkcją manipulacyjną; są to koszty związane z przyjęciem zapasów do magazynu, ich rozlokowaniem i wydaniem.

C. Koszty starzenia się zapasów - koszty starzenia się fizycznego oraz moralnego. Starzenie fizyczne związane jest z utratą pierwotnych właściwości użytkowych na skutek zbyt długiego procesu składowania. Starzenie ekonomiczne związane jest z postępem technicznym i ze zmianami popytu.

Koszty wyczerpywania zapasów. Wyczerpywanie się zapasów wiąże sie z kosztami przestoju produkcji bądź innymi zdarzeniami, na skutek których powstaje niska efektywność produkcji. Również dodatkowe koszty wyczerpywania się zapasów mają odzwierciedlenie w utraconych korzyściach, wtedy, kiedy mamy do czynienia z niepełnym zaspokojeniem popytu czy utratą rynku na rzecz konkurencji.

15:47, studiowanie , Logistyka
Link Dodaj komentarz »
Logistyka (13)

Wymień czynniki zewnetrzne kształtujące koszty logistyczne.

Czynnikami zewnętrznymi są przede wszystkim parametry ekonomiczne kształtowane przez rynek oraz system funkcjonowania gospodarki. Do czynników zewnetrznych zaliczamy:

1) poziom cen zewnętrznych usług logistycznych kształtowany przez rynek (usługi transportowe, spedycyjne, magazynowe)

2) stopa oprocentowania kredytów - obcych kapitałów wykorzystywanych do finansowania zapasów

3) stopa podatków od nieruchomości - dotyczy budynków i budowli magazynowych

4) stawki podatków od środków transportu

5) opłaty ekologiczne za korzystanie ze środowiska przyrodniczego

6) stopy amortyzacji składników rzeczowych majątku trwałego

7) stawki narzutów na wynagrodzenia z tytułu ubezpieczęń społecznych i innych podobnych funduszy, na które przedsiębiorstwo ma obowiązek odprowadzać określone środki.

15:32, studiowanie , Logistyka
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 13