| < Lipiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zakładki:
piątek, 26 listopada 2004
Logistyka (12)

Wymień podstawowe grupy kosztów logistycznych w przekroju rodzajowym.

Rodzajowy przekrój kosztów grupuje koszty według zuzycia podstawowych czynników produkcji. Możemy tu wymienić następujące grupy kosztów:

A. Koszty normale - grupa kosztów dotycząca zarówno przepływu produktów jak i ich zapasów, w tym:

1) amortyzacja majątku trwałego zaangazowanego w procesy logistycze

2) zużycie materiałów, palie i energii w procesach logistycznych, w tym w transporcie, magazynowaniu, manipulacji, przetwarzaniu informacji

3) usługi obce materialne, np. transportowe, remontowe, łącznościowe

4) koszty pracy, w tym wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia oraz tzw. pozapłacowe koszty pracy, np. odzież ochronna itp.

5) usługi niematerialne a więc usługi wytworzone przez jednostki sfery produkcji niematerialnej, w tym oświata, zdrowie, opieka społeczna

6) koszty zaangażowanego kapitału obcego, np. oprocentowanie kredytów finansujących zapasy czy opłaty leasingowe

7) wydatki pieniężne z tytułu podatków, np. podatek od nieruchomości czy od środków transportu i inne opłaty.

B. Koszty naszwyczajne:

1) kary i inne opłaty finansowe wynikające z zakłóceń w funkcjonowaniu procesu logistycznego, np. kary z powodu nieterminowej dostawy

2) koszty starzenia się zapasów wyrażające się całkowitą lub częściową utratą wartości użytkowej produktu (moralne, ekonomiczne - przestarzałe technologie; formalne, fizyczne - utrata właściwości).

15:26, studiowanie , Logistyka
Link Dodaj komentarz »
Logistyka (11)

Wymień zdarzenia logistyczne wpływające na wynik finansowy przedsiebiorstwa.

Do zdarzeń takich zaliczamy obsługę klienta, kontrolę zapasów, magazynowanie, zaopatrzenie, produkcję, dystrybucję, transport i prognozowanie popytu. Wpływ zdazreń logistycznych na wynik finansowy przejawia sie głównie w wysokości kosztów tych zdarzeń oraz wielkości zaangażowania środków stałych i obrotowych. Zaangażowany w procesach logistycznych majątek trwały powoduje wzrost kosztów związanych z jego utrzymaniem i straty na skutek utraconych korzyści z możliwości alternatywnego ulokowania kapitału. Koszty fizycznego przepływu materiałów oraz koszty procesów informacyjnych są skutkiem zatrudnienia wielu osób co powoduje wzrost kosztów pracy. Także koszty utrzymywania zapasów i zaangażowany w zapasykapitał wywierają również istotny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

15:09, studiowanie , Logistyka
Link Dodaj komentarz »
Logistyka (10)

Przedstaw strukturę zapasów w przedsiębiorstwie i czynniki wpływające na dobór metod sterowania zapasami.

W procesach logistycznych przebiegających w przedsiebiorstwie jak i między przedsiębiorstwami nieustannie towarzyszy tworzenie zapasów. Jednym z powodów tworzenia zapasów jest sprowadzanie materiałów w odpowiednich partiach, tak aby zapewnić ciągłość produkcji a nie kupować materiałów codziennie. Innym powodem gromadzenia zapasów jest oddziaływanie na procesy logistyczne czynika losowego. Zmusza to przdsiębiorstwa do tworzenia rezerw aby zabezpieczyć się przed ujemnymi skutkami losowych zakłóceń. ponadto zapasy sa często tworzone w celu uzyskiwania niższej ceny zakupu z powodu stosowanego przez dostawcę systemu rabatów przy większej sprzedaży. W obecnej gospodarce ucieka się od dużego gromadzenia zapasów ze względu na zamrożenie kapitału, wysokie koszty magazynowania i duże oprocentowanie kredytu. Czynnikiem rzutującym na kształtowanie się poziomu i struktury zapasów są: skala produkcji, postęp organizacyjny oraz stosowanie metod planowania i zarządzania. Wśród kryteriów podziału zapasów podstawowym jest podział rodzajowy, który dzieli zapasy na zapasy: materiałowe, produkcji niezakończonej, wyrobów gotowych. Czynnikami wpływającymi na dobór metod sterowania zapasami są: przy zapasach materiałowych - struktura asortymentowa materiału, częstotliwośc dostaw, rodzaj strumieni zużycia materiałów (ciągłe lub sporadyczne) i warunki magazynowania; przy zapasach produkcji niezakończonej - części wchodzące do montażu, części w trakcie obróbki, struktura i długość cyklu produkcyjnego i sama organizacja procesu produkcyjnego; przy zapadach wyrobów gotowych - organizacja i struktura kanałów dystrybucji oraz struktura asortymentowa wytwarzanych wyrobów.

14:59, studiowanie , Logistyka
Link Dodaj komentarz »
piątek, 19 listopada 2004
Logistyka (9)

Przedstaw kanały dystrybucji.

Kanały dystrybucji obrazują drogę towaru jak i powiązania między firmami zainteresowanymi przepływem tego towaru. Wyróżniamy następujące kanały dystrybucji:

1) Kanał uczestników, którzy sprzedają i kupują produkty, czyli producentów, kupców hurtowych, detalicznych, nabywców indywidualnych i instytucjonalnych.

2) Kanał uczestników nie przejmujących prawa własności do dystrybuowanych produktów, np. agentów, brokerów, przedstawicieli handlowych.

3) Kanał uczestników instytucji wspomagających działania dystrybucyjne, np. banki firmy transportowe, spedycyjne.

Wybór kanałów dystrybucji jest dla producenta niezwykle strategiczny, ścierają się tu dwie tendencje. Pierwsza z nich to tendencja do maksymalnego zmniejszania kosztów dystrybucji. Druga to rozbudowa sieci dystrybucyjnej tak, aby produkt był jak najbliżej klienta. W niektórych branżach istnieje możliwość pomijania ogniw handlu detalicznego (dotyczy to głównie drobnicy, która można dystrybuować przy pomocy sprzedaży katalogowo-wysyłkowej). Nie dla wszystkich dostępna sprzedaż internetowa

13:00, studiowanie , Logistyka
Link Dodaj komentarz »
Logistyka (8)

Na czym polega logistyka dystrybucji – wymień funkcje i zadania.

Przedmiotem logistyki procesów dystrybucji jest przemieszczanie surowców, materiałów, wyrobów gotowych od miejsc ich wytworzenia na rynek lub bezpośrednio do użytkowania lub konsumenta. Zakres logistyki procesów dystrybucji obejmuje: transport i opakowania, magazynowanie, zamawianie towarów i kształtowanie ich zapasów. Tak więc istota dystrybucji sprowadza się do dostosowania podaży do popytu przez gromadzenie i dostarczanie towarów o strukturze i cechach użytkowych, które odpowiadają potrzebom nabywcy. Funkcje dystrybucji polegają więc na niwelowaniu rozbieżności między ofertą tworzona przez producentów a zapotrzebowaniem zgłaszanym przez nabywców, dotyczącym czasu, miejsca i ilości. Funkcje dystrybucji to:

-   funkcja koordynacyjna – pozyskiwanie i przekazywanie informacji rynkowych, promocja produktów, pozyskiwanie ofert kupna/sprzedaży, nawiązywanie kontaktów handlowych, negocjowanie warunków umów;

-   funkcja organizacyjna – obsługa zamówień i ściąganie należności;

-   funkcja dystrybucyjna – dystrybucja bezpośrednia.

Zadania logistyki to: zamawianie towarów i kształtowanie ich zapasów, magazynowanie i transport, czynności manipulacyjne, opakowania i technologie przewozowe.

12:52, studiowanie , Logistyka
Link Dodaj komentarz »
Logistyka (7)

Wymień podstawowe elementy składowe procesu logistycznego w przedsiębiorstwie.

Procesy te rozpatrujemy w podziale na następujące elementy:

1)     zaopatrzenie – zapewnia zasilanie w dobra rzeczowe, niezbędne do wykonywania zadań, np. w surowce, materiały, elementy pooperacyjne, inaczej jest to ciąg zdarzeń od dostawców do magazynu w przedsiębiorstwie;

2)      produkcja – celowa i świadoma działalność ludzka (praca) przystosowująca zasoby i siły przyrody do potrzeb ludzkich, w czasie której powstają różne dobra (produkty);

3)      dystrybucja (zbyt) – to faza cyklu towarowego, w której towar przechodzi ze sfery produkcji do sfery zużycia oraz podział dóbr między członkami społeczeństwa.

12:49, studiowanie , Logistyka
Link Dodaj komentarz »
Logistyka (6)

Przedstaw funkcje logistyczne opakowań i kryteria ich podziału.

Funkcje opakowań to:

1)     funkcja ochronna – ochrona produktów w całym przepływie tych produktów; winna być dostosowana do charakterystyki technicznej, użytkowej i cenności produktu;

2)    funkcja magazynowa;

3)    funkcja transportowa;

4)    funkcja manipulacyjna – wiąże się z podatnością na procesy mechanizacji i automatyzacji; opakowanie winno być dostosowane do obowiązującego i znormalizowanego systemu wymiarowego, ułatwiać składowanie i formowanie jednostek ładunkowych;

5)    funkcja informacyjna – opakowania są nośnikami informacji wykorzystywanych w procesach manipulacyjnych i magazynowych, np. masa jednostkowa, kod kreskowy, liczba produktów zawartych w opakowaniu; informacje te ułatwiają i warunkują sprawne magazynowanie, manipulację oraz sterowanie przepływem;

6)    funkcja utylizacyjna – należy do logistyki odpadów i dotyczy recyklingu i utylizacji wielokrotnie używanych opakowań.

Kryteria podziału opakowań ze względu na:

-   rodzaj tworzywa (drewno, metal, szkło, tkaniny, tworzywo sztuczne, papier),

-   formę konstrukcyjną (skrzynie, worki, butelki, pudła itp.),

-   podatność na składanie i rozbieranie (nierozbieralne, składane, składane-gniazdowe),

-   związek z produktem (bezpośredni, pośredni),

-   przeznaczenie (jednostkowe, zbiorcze, transportowe),

-   trwałość (jednorazowego, wielokrotnego użytku),

-   formę rozliczeń (sprzedawane, pożyczane, zwrotne).

12:47, studiowanie , Logistyka
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 16 listopada 2004
Logistyka (5)

Wymień i opisz infrastrukturę magazynową imanipulacyjna w procesach logistycznych.

Do infranstruktury magazynowej i manipulacyjnej zaliczamy:

1) budowle magazynowe, które tworzą stałą infrastrukturę procesów magazynowania i manipulacji; dzielą się na: budowle otwarte (place składowe do składowania produktów odpornych na działanie czynników atmosferycznych), półotwarte (są to wiaty, zbiorniki częściowo zasłonięte, do składowania produktów o ograniczonej odporności na działanie czynników atmosferycznych) i zamknięte (budynki, silosy, do magazynowania produktów nieodpornych, wymagających  odpowiedniej wilgotności i temperatury); Budowle magazynowe sa najbardziej kapitałochłonnym składnikiem infrastruktury technicznej logistyki.

2) Techniczne środki manipulacji transportu wewnetrznego, wpływają na szybkość przepływu, poziom wydajności procesów manipulacyjnych i transportowych, stopień ochrony ładunków przed uszkodzeniem i utratą wartości użytkowych oraz na przebieg procesów produkcyjnych. Podstawowymi są: dźwignice, które służą do przemieszczania ładunków w pionie i  poziomie (np. suwnice, wciągarki, dźwigarki), przenośniki o ograniczonym zasięgu do przemieszczania produktów w pionie i poziomie, ale pod odpowiednim kątem (taśmowe, liniowe, łańcuchowe, kubełkowe) oraz wózki i inne pojazdy kołowe (bez napędu, z napędem elektrycznym lub spalinowym), do przemieszczania ładunków na niewielkie odległości. Inne urządzenia to manipulatory, czyli urządzenia pracujące samoczynnie, wyposażone w ramię chwytające oraz roboty przemysłowe w pełni zautomatyzowane.

3) Urządzenia magazynowe są to urządzenia do składowania, pomiarowo-kontrolne i przeciwpożarowe, służące do składowania zapasów magazynowych i ochrony oraz pełnienia funkcji manipulacyjnych magazynu. Dzielą się na: urządzenia do składowania (np. regały, szafki, stojaki), kontrolno- pomiarowe (termometry, wagi, przepływomierze), klimatyzacyjno-wentylacyjne (służące do ogrzewania, schładzania, osuszania, nawilżania), przeciwpożarowe (instalacje alarmowe, gaśnice, hydranty), pomocnicze służące do składowania i manipulacji (np. palety, pojemniki, urządzenia do mocowania ładunków), techniczno-organizacyjne (np. maszyny liczące, kartoteki, katalogi, kasy fiskalne), inne środki techniczne (głównie środki techniki informatycznej służące do sterowania operacjami magazynowymi).

14:15, studiowanie , Logistyka
Link Komentarze (1) »
Logistyka (4)

Wymień gałęzie transportu stanowiące infrastrukturę transportowa procesów logistycznych i podaj, które z tych gałęzi mają zasadnicze znaczenie w Polsce.

Do nich zaliczamy: transport kolejowy, którego udział stale maleje; transport samochodowy, którego rola wzrasta, szczególnie w latach '90 i '00 w związku z  utworzeniem i wprowadzeniem firm przewozowych; transport rurociagowy, służący głównie przewożeniu gazu i ropy; transport lotniczy mający szczególne znaczernie w państwach o dużej powierzchni terytorialnej; żegluga śródlądowa i morska, której poziom udziału w  globalnym transporcie jest stabilny. W Polsce największe znaczenie maja transport samochodowy, kolejowy i rurociągowy.

13:44, studiowanie , Logistyka
Link Dodaj komentarz »
Logistyka (3)

Co to jest infrastruktura procesów logistycznych? Wymień grupy środków technicznych zaliczanych do tej infrastruktury.

Infrastruktura procesów logistycznych to środki techniczne, które maja zastosowanie w procesach fizycznego przepływu produktów, utrzymania zapasów oraz w procesach informacyjnych logistyki a także sposoby zuzyciatych srodków oraz systemy ich wykorzystania. Infrastruktura powinan umożliwiać sprawny przebieg funkcji logistyki. Sterowanie zapasami oraz realizacja procesów fizycznego przepływu produktów nie sa możliwe bez wykorzystania infrastruktury technicznej. Podstawowe grupy środków technicznych zaliczane do tej infrastruktury to:

1) środki transportu i manipulacji, do przemieszczania produktów wewnątrz oraz między przedsiębiorstwami (np. wagony, cysterny, węglarki, samochody dużej ładowności, rurociagi, przenośniki, dźwigi, wózki, inne);

2) budynki i budowle magazynowe, umożliwiające składowanie i ochronę zapasów i inne wyposażenie magazynów, umożliwiające realizację ich podstawowych funkcji (hale, urządzenia wentylacyjne, przeciwpożarowe, kontrolne i pomiarowe);

3) opakowania stanowiące ochronę produktów służące do transportu i manipulacji (tektura, styropian, papier, folia i.t.p.);

4) środki przetwarzania informacji, urządzenia, ich systemy oraz programy uzytkowe (sprzet komputerowy i programy magazynowe).

13:34, studiowanie , Logistyka
Link Komentarze (2) »