| < Lipiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zakładki:
czwartek, 21 kwietnia 2005
Finanse publiczne - wykład 4

Rodzaje podatków:

- dochodowy

- majątkowy (od nieruchomości)

- Vat

- akcyza.

  • pośredni (vat)
  • bezpośredni

Skale podatkowe:

- liniowe,

- progresywne.

Finanse publiczne - wykład 4

Zasady podatkowe. Gospodarcze i społeczne skutki opodatkowania.

A. Smith:

1. Zasada równości - wszyscy róno.

2. Zasada pewności - obowiązkowo.

3. Zasada dogodności - wygodna forma.

4. Zasada taniości - łatwo egzekwowalne.

I. Zasady fiskalne.

1. Podatki powinny być wydajne (mieć sens i opłacać się dla państwa).

2. Zasada elastyczności (łatwość dostosowywania się do cykli koniunkturalnych).

3. Zasada stałości (stałę zasady opodatkowania i stawki podatkowe - w dłuższym okresie).

II. Zasady ekonomiczne.

1. Zasada nienaruszalności majątku podatnika.

III. Zasady sprawiedliwości.

1. Zasada powszechności (dla wszystkich bez wyjątku - spełniających określony warunek).

2. Zasada równości (ciężary podatkowe powinny być rozłożone na podatników w równy sposób).

3. Zasada zdolności podatkowej.

4. Sprawiedliwość pozioma (równość dla osób o podobnych dochodach) i pionowa (korekta nierówności w podziale dochodów).

IV. Zasady techniczne.

1. Zasada pewności (świadomość obowiązku podatkowego i dochodów podatkowych).

2. Zasada dogodności (dostosowywanie poboru do czynników ułatwiających pobór).

Finanse publiczne - wykład 4

Publiczny fundusz celowy - wyodrębniony organizacyjnie i finansowo organ, dający możliwość zapewnienia ciągłości finansowania zadań budżetowych. Forma organizacyjna:

- utworzona na mocy aktu prawnego odpowiedniej rangi,

- służy do gromadzenia środków publicznych ze ściśle określonych źródeł,

- zgromadzone środki przenaczane są na ściśle określone cele,

- funkcjonuje dłużej niż rok.

Przez publiczny fundusz celowy mogą być finansowane przedsięwzięcia dotyczące na przykład: świadczeń społecznych (FUS), sportu, kultury, infrastruktury społecznej, poszczególnych gałęzi gospodarki (FOŚ, ARiMR).

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych finansuje:

- zasiłki dla bezrobotnych,

- renty,

- emerytury (system partycypacyjno- kapitałowy).

Istnienie publicznych funduszy celowych ma znaczący wpływ na gospodarkę kraju.

środa, 20 kwietnia 2005
Finanse publiczne - wykład 3

Finanse publiczne - gromadzenie i podział środków finansowych przez państwo.

Sektor finansów publicznych - wszystkie podmioty uczestniczące w przepływie środków finansowych publicznych.

W systemie finansów publicznych jest władza:

1. ustawodawcza szczebla:

- najwyższego (sejm),

- średniego (rady wojewódzkie),

- niskiego (rady gminy);

2. wykonawcza:

3. kontrolna:

- NIK.

Aparat skarbowy - przy jego pomocy są pobierane dochody.

Istnieją jednostki finansowane przez budżet (szkoły, szpitale).

Ustawa o finansach publicznych z 26.11.1998r. gdzie zalicza organy publiczne i osoby prawne. Sektor finansów publicznych można podzielić na rządowy i samorządowy.

Podstawy prawne sektora finansów publicznych:

- konstytucja,

- prawo budżetowe,

- ustawy podatkowe,

- ustawy o funduszach celowych,

- ustawa o finansach samorządowych,

- ustawy karno-skarbowe,

- ustawa o zobowiązaniach podatkowych,

- ordynacja podatkowa.

Źródła dochodów budżetu:

1. Podatki centralne:

- od dochodów

- od majątku.

2. Podatki samorządowe:

- rolny

- leśny

- od nieruchomości.

3. Opłaty skarbowe (znaczki).

4. Cła.

5. Majątek:

- dzierżawa ziemi

- najem nieruchomości

- dywidendy

- wpłaty z NBP.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

7. Dotacje i subwencje.

Finanse publiczne - wykład 3

Budżet - scentralizowany fundusz publiczny, służący gromadzeniu środków pieniężnych w celu realizacji funkcji państwa.

Funkcje sektora finansów publicznych:

- alokacyjna - gromadzenie i przeznaczanie środków na odpowiednie cele;

- redystrybucyjna - znajdowanie źródeł dochodów (podatki)  oraz celów ich przeznaczenia; transfery (emerytury, zasiłki) dla samorządów; konflikt między efektywnością gospodarowania a sprawiedliwością społeczną;

- stabilizacyjna - łagodzenie negatywnych skutków funkcji alokacyjnej i redystrybucyjnej, wahań cyklu koniunkturalnego, przez opdowiednie wykorzystanie podatków.

Funkcje:

- bodźcowa,

- kontrolna,

- kredytowa,

- planistyczna,

- administracyjna.

Zasady tworzenia budżetu:

1. budżet tworzy sie na okres 1 roku;

2. zasada równowagi (wydatki powinny być zbliżone wysokością do wpływów);

3. zasada powszechności (zupełności) - budżet powinien uwzględniać wszystkie dochody i wydatki, bez pomijania żadnych;

4. zasada realności - dąży się do maksymalnej precyzji w ustalaniu planowanych dochodów i wydatków;

5. zasada jedności - w jednym planie ujęte wszystkie dochody i wydatki (bez podziału np. zadaniowego, celowego);

6. zasada specjalizacji - dochody i wydatki podawane w budżecie powinny być wyszczególnione również ze źródłem pochodzenia i celem przeznaczenia;

7. środki określone w budżecie mogą być wydatkowane do wysokości określonej w budżecie;

8. zasada operatywnośći - budżet powinien być opracownay w układzie podmiotowym (nazwy podmiotów);

9. zasada przejrzystości - możliwości określenia wielkości przepływów finansowych;

10. zasada jawności - dostępne powszechnie;

11. zasada gospodarności - wydatki powinny być planowane w sposób oszczędny i racjonalny.

Finanse publiczne - wykład 2

Merkantylizm (XVI-XVIIw.) - pochodzi od handlu, zainicjowany we Francji; kardynał Mazzarelle - trzeba wyodrębnić obszar inwestycyjny; zakładał, że trzeba stworzyć bariery celne i elastyczny system chroniący rodzimą produkcję.

Fizjokratyzm - początki XVIIIw.: rolnictwo, ziemia, podatek od ziemi, wolna konkurencja, brak barier celnych; wolny handel, dodatni bilans handlowy.

Kameralizm - pobierac podatki nie tam gdziemożna, ale tam gdzie trzeba (powody).

Jan Ferdynand Max - podatek majątkowy, dochodowy; budżet co roku, podatki od ziemi i rzeczy.

Kapitalizm powstał bo dokonywano akumulacji kapitału.

Liberalizm - A. Smith - wolna konkurencja, indywidualizm gospodarczy. Państwo powinno ograniczac wydatki do minimum. Zadania państwa: obrona zewnętrzna, wymiar sprawiedliwości, wspierać rozwój gospodarczy. Konsekwencje doktryny liberalnej: państwo powinno prowadzić polityke podatkową niezmieniającą dochodów; polityka nie powinna hamować wolności gospodarczej; w gospodarce ma panować wolność i funkcjonować mały, zrównoważony budżet.

Mechanizm rynkowy

Cykle koniunkturalne - okresy lepsze dla produkcji i handlu (wzrost gospodarczy) - potem zawsze recesja. W celu regulacji konieczne interwencje państwa.

Celem -> prawidłowe rozdysponowanie czynników produkcyjnych.

poniedziałek, 18 kwietnia 2005
Finanse publiczne - wykład 1

Podmioty w gospodarce : gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo.

Państwo istnieje w celu zaspokojenia potrzeb, które najlepiej realizować wspólnie (drogi, dyplomacja, armia).

Przedmiotem nauki o finansach publicznych będzie cały kompleks zjawisk i procesów związanych z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Pytania dotyczące finansowania państwa: po co? ile? jak? skąd? w jaki sposób? Pytania dotyczące wydatkowania środków państwowych: w jaki sposób? na co? ile? Istnieją nieograniczone, różnie zaspokajane potrzeby, a redystrybucja dochodów powinna odbywac się na zasadzie sprawiedliwości społecznej.

Potrzeby zbiorowe - potrzeby, których zaspokojenia odbiorcą jest duża grupa osób. Potrzeby zbiorowe są zaspokajane przez dobra publiczne.

Zależy na czym się skupiamy: czyna potrzebach indywidualnych, czy na potrzebach zbiorowych. Niektóre potrzeby mogą być zaspokojone tylko zbiorowo (armia), inne zbiorowo lub indywidualnie (szkolnictwo).

Dobra publiczne od indywidualnych można odróżnić na podstawie dwóch kryteriów: użyteczności (np. powietrze - dobra, z których korzystania nikt nam nie może zabronić) i odpłatności (mamy wrażenie, że dobra publiczne są bezpłatne, ale jest to iluzja).

Dobra publiczne - z naturalnych przyczyn powinny służyć całej zbiorowości, korzystanie z nich nie powoduje uszczerbku, a korzyśc z ich otrzymania tez jest niepodzielna (np. woda, powietrze). Są pochodzenia naturalnego, a finansowane są wyłącznie z funduszy publicznych.

Dobra społeczne - dobra, które mogłyby być dobrami prywatnymi, ale jest przyjęte (świadomy wybór), że są uznawane za publiczne (np. edukacja, służba zdrowia). Mogą ale nie muszą być finansowane ze środków publicznych.

Dobra publiczne - są konieczne, trzeba z nich korzystać; podlegają obowiązkowej ochronie.

Dobra społeczne - kwestia wyboru czy z nich korzystamy i w jaki sposób; państwo odpowiada tylko za swoją część.

Użytecznośc dóbr publicznych może być różna.

Finanse publiczne - wykład 1

1. Pojęcia i przedmiot finansów publicznych.

2. Myśli w finansach publicznych.

3. Instrumenty w finansach publicznych.

4. Budżet - dochody, wydatki.

5. Równowaga budżetowa, zasady konstruowania budżetu.

Literatura:

Owsiak "Finanse publiczne"